Home

Not långfristiga skulder K3

Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay! Kostenloser Versand verfügbar. Kauf auf eBay. eBay-Garantie Långfristiga skulder Valfritt för mindre företag att lämna upplysningen per post, förenklat alternativ kan användas. För varje skuldpost i balansräkningen ska anges den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen, se 5 kap. 31 § ÅRL I K3 finns ingen given uppställningsform som anger att det ska skiljas mellan kort- och långfristiga skulder direkt i balansräkningen. Enligt vår uppfattning bör det redovisas på det sättet. Det torde då räcka att i not specificera det som ska betalas senare än 5 år från balansdagen Långfristiga skulder Valfritt för mindre företag att lämna upplysningen. För varje skuldpost i balansräkningen ska anges den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen, se 5 kap. 31 § ÅRL

Große Auswahl an ‪Not - Not

Temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång. Detta gäller dock inte om kapitalförsäkringen avser direkt pension. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en upjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskra I baskontoplanen bokförs långfristiga skulder i kontogrupp 23 eller som varuinköp i kontogrupp 40. En långfristig skuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt Under långfristiga skulder redovisas sådana skulder som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. En checkräkningskredit som förfaller inom 12 månader från balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld. Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL

Noter till regelverket för K3 - Visma Spc

 1. K3 har utarbetats för svenska företag i allmänhet. Därför finns det behov av att anpassa normgivningen till ideella sektorns organisationer - det vill säga ideella föreningar, registrerad
 2. Not 29 Avsättningar (3:9-10 ÅRL, K3 p. 21.16) Not 30 Långfristig skuld (5:13 ÅRL) Not 31 Checkräkningskredit; Not 32 Gravskötselskuld (begravningslagen, 2:3 ÅRL, K3 p. 2.8) Not 33 Vidareförmedlade bidrag (K3 p. 37:31) Not 34 Villkorade bidrag (K3 p. 37.29, 37.31) Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (3:8 ÅRL
 3. Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder till anställda och skulder till kunder. Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder
 4. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen

Trots ovanstående har RKR:s styrelse, i samråd med expertgruppen, beslutat att publicera utkastet. Bedömningen är att utkastet är tillräckligt genomarbetat för att kunna ge upprättare av kommunala årsredovisningar vägledning avseende noternas; omfattning, innehåll, format och ordning. Även om exemplifieringarna primärt utgår. Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde K3 i Norrköping AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 172 KSEK med omsättning 10 609 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 17,3 %. K3 i Norrköpings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 2,3 % vilket ger K3 i Norrköping placeringen 269 786 i Sverige av totalt 649 011 aktiebolag koncernredovisning (K3). Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj i not 9 Övergång till IFRS. Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från oc

Årsredovisning och Koncernredovisning(K3). Se under rubrik Tilläggsupplysningar, Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information. Information om verksamheten Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det först

Not 5 Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 Byggnadskreditiv -39 121 108 -371 058 Övriga långfristiga skulder 0 -6 466 500-39 121 108 -6 837 558 Det finns ingen fastställd amorteringsplan på de långfristiga skulderna men då det gäller inlåning fö Tabell långfristiga skulder, med specifikation 2020 2019; Kommuninternt lån VA * 1 850 000: 1 878 900: Kommuninternt lån Avfall * 0: 0: Skulder, USAB: 66 235: 35 911: Förutbetalda anläggningsavgifter: 483 179: 442 449: Investeringsfond (VA) 48 697: 52 402: Investeringsbidragsfond (Avfall) 54 151: 59 411: Summa långfristiga skulder : 2 502 262: 2 469 07 Summa långfristiga skulder 128 452 006 132 223 175 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 15 1 744 731 1 701 747 (K3). Belopp anges i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan Not 10 Övriga långfristiga fordringar 2019 2018 Investeringsmoms 1 102 900 Utgående restvärde enligt plan 1 102 900 Not 11 Upplåning 2019-12-31 2018-12-31 Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till Eskilstuna Kommun 591 109 544 269 Summa 591 109 544 269 Kortfristiga skulder K3 i Norrköping AB - Org.nummer: 5569055774. Vid senaste bokslut 2020 hade företaget en omsättningsförändring på 33,9%. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (4), 0,0 % kvinnor (0) . Ansvarig är Anders Markus 54 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat

Tilläggsinformation återfinns i följande noter till årsredovisningen: I Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper, anges de fastställda redovisnings- och värderingsprinciperna.I Not 2, Finansiell riskhantering, redovisas koncernens risk- och finanspolicy generellt och mer detaljerat med avseende på Electrolux viktigaste finansiella instrument Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper. AB Sjöbohems årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 14 19 508 752 20 000 720 19 508 752 20 000 720 (K3). Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader Övriga långfristiga ersättningar K3 innehåller även särskilda kapitel för stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former (kapitel 36) samt för ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknand Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader Övriga långfristiga ersättningar (K3). BFN har i K3 samlat den normgivning som ska tillämpas när årsredovisning och koncernredovisning upprättas. K3 har tagits fram inom den ram som ÅRL ger Not 22 - Långfristiga skulder; Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (K3). Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Redovisningsprinciper i moderföretaget

Skulder Långfristiga skulder 24 5 478 3 861 2 707 2 810 Kortfristiga skulder 25 1 830 2 939 1 875 2 234 Summa eget K3 kräver t ex en egen not för detta. Vi har valt att i exempelskriften följa den utveckling som sker och lägga upplysningar om detta område i egen not Summa långfristiga skulder 27 385 000 21 205 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 045 000 8 545 000 Medlemmarnas inre fond Not 17 50 250 50 449 Leverantörsskulder 399 390 372 648 Aktuell skatteskuld Not 18 1 975 0 (K3). Avskrivning fastighe Not 24 - Långfristiga skulder Koncernen och moderbolaget har långfristiga skulder på 2 261 miljoner kronor som förfaller senare än fem år efter balansdagen. Not 25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Skulder. I balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder. De kortfristiga skulderna förfaller till betalning inom ett år, till exempel skatteskulder, moms och leverantörsskulder. De långfristiga skulderna förfaller efter mer än ett år, som t ex banklån och kontokredit. Eget kapita

Noter - Srf Redovisnin

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 19 - Disposition av vinst eller förlust; Not 20 - Antal aktier och kvotvärde; Not 21 - Övriga avsättningar; Not 22 - Långfristiga skulder; Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncerne Presentation i not: under rubriken delägare handelsbolag, ska anges det belopp som motsvarar handelsbolagets totala skulder (eftersom vi är solidariskt ansvariga och kan behöva reglera handelsbolagets skulder) per balansdagen. Om bolaget saknar eventualförpliktelser behöver detta inte anges i en not Vid långfristiga skulder kräver ofta finansiären någon form av säkerhet. Det kan röra sig om pant, pantbrev eller borgenärer exempelvis. När det gäller långfristiga skulder är dessa i regel skattemässigt avdragsgilla kostnader och man betalar ingen moms på skulderna, amorteringarna eller räntan

K3 Totalentreprenad AB - Org.nummer: 556212-2803. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder och koncernredovisning (K3). Not 5 Skulder till kreditinstitut Konfristig del av Iångfristig skuld 81 333 333 kr Nordea, amorteras, ränta 1,10%, villkorändringsdag 2023020 En skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är en kortfristig skuld. Andra skulder är långfristiga. En checkräkningskredit som förfaller inom 12 månader efter balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen (BFNAR 2016:10 punkt 17. Redovisningsprincip K3 K3 K3 K3 K3 Nettoomsättning (kkr) 27 I not till byggnader och inventarier framgår den Långfristiga skulder - Skulder som bostadsföreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild. Som närmare beskrivs i not 10 tillämpar Öresundsbrokonsortiet IFRS vid upprättande av sin årsredovisning, Öresundsbrokonsortiets redovisning räknas om från IFRS till K3 med tillämpning av K3 kapitel 11 och säkringsredovisning, vilket kräver att resultatandelen justeras för de orealiserade värdeförändringar på lån och derivatinstrument som redovisas i Öresundsbrokonsortiet

I balansräkningen framgår det även vilka skulder som är kortfristiga och vilka som är långfristiga. Skillnaden mellan kort- och långfristiga skulder är att de kortfristiga har en förfallotid som är inom den närmaste 12 månadersperioden räknat från företagets balansdag. De långfristiga har en senare förfallotid Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 22 Andra långfristiga fordringar. Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 31 Skulder till kreditinstitut. Not 32 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid. Not 33 Övriga kortfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 626 250 7 641 250 (K3) förutom avskrivningsprincipen på byggnad. Inkomster och utgifter NOT NR 7 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea 2020.01.13 0,71% 641 250 SUMMA FASTIGHETSLÅN 641 25 Noter årsredovisning. Den som ska starta eget företag kommer att vara tvungen att upprätta någon form av redovisning.En del av redovisningen är att skriva noter till bland annat företagets resultaträkning och balansräkning.Se mall för årsredovisningen för exempel på hur noter kan se ut. Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning. NOT 7: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER NOT 8: CHECKRÄKNINGSKREDIT NOT 9: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 10: LÅNGFRISTIGA SKULDER NOTER HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 2016 2015 Förutbetalda hyror 178 085 71 469 Övriga förutbetalada kostnader 418 941 511 938 Övriga interimsfordringar 424 862 69 649 1 021.

K3 Totalentreprenad AB,556212-2803 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status. Sök Långfristiga skulder: 0 0 278 0 468 493 495 507 560 593 Kortfristiga skulder: 3 974 2 775 4 596 472 112 114. Not 4 - Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning Not 5 - Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder; Not 20 - Regleringsfond och fonderade vinster; Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 22 - Leasing; Not 23 - Ställda säkerheter och framtida. Långfristiga skulder förändring över året Ingående låneskuld. 28 524. 35 885. 30 852. 37 486. Årets amortering-4 297-2 902-9 212-4 276. Nyupptagna lån. 9 439. 3 775. 11 429. 4 613. Återläggning av föregående års omklassificering. 3 152. 2 902. 8 067. 4 276. Kortfristig del av långfristig skuld-2 902-6 094-4 276-6 345.

K3 Totalentreprenad AB (556212-2803). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar; Not 17. Varulager; Not 18. Kundfordringar; Not 19. Särskilda upplysningar om eget kapital; Not 20. Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; Not 21. Övriga avsättningar; Not 22. Långfristiga räntebärande skulder; Not 23. Övriga räntebärande skulder; Not 24

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 19 Andra långfristiga fordringar. Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 28 Skulder till kreditinstitut. Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid. Not 30 Övriga kortfristiga skulder K3 i Norrköping AB,556905-5774 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Statu Eget kapital och skulder. Eget kapital redovisas olika beroende på företagsform. Skulderna delas in i Långfristiga och Kortfristiga skulder, som i sin tur delas in i poster. Med långfristiga skulder avses skulder som inte ska betalas inom ett år. Andra skulder är kortfristiga. Företaget kan också ha Obeskattade reserver och Avsättningar

Not 10 - Långfristiga skulder. Not 11 - Ställda säkerheter. Not 12 - Övriga skulder. Not 13 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 14 - Beslut om disposition av vinst/förlust. Gåvor och bidrag under 2019. Styrelse. Styrelsen och revisorns underskrifter. Revisionsberättelse Belopp i tkr Not 20 0-1 -31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Grundkapital 14 000 14 000 Balanserat resultat inkl årets resultat 57 790 57 151 Summa eget kapital 71 790 71 151 Avsättningar Upjuten skatteskuld 10 664 651 664 651 Långfristiga skulder 12 Övriga skulder 1 010 1 014 1 010 1 014 Kortfristiga skulder Not 11 Långfristiga skulder 2016-04-30 2015-04-30 Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Lån från aktieägare 994 563 994 563 Stockholm / -2016 Johan Karlsson John Tengström Ordförande Christian Ander Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats / -2016 Wint Audit AB Mikael Gustavsso 1 Skuld 1.1 Definition av skuld 1.2 Kortfristiga och långfristiga skulder 2 2 Avsättning 3 Ansvarsförbindelse 3 4 Referenser Skyldighet för ett subjekt att prestera något för ett annat subjekt. Vid bedömning om ett företag ska redovisa en skuld är det substans-före-form - principen som styr dvs den ekonomiska formen, inte den legala.1 Det innebär att krävs inte att en viss. K3 i Norrköping AB (556905-5774). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

Förändringar i årsredovisningslagen minskar företagens

Definitioner: se not 1 Eget kapital 2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Bal.res. inkl årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 8 000 000 1 842 676 9 842 676 Årets resultat -2 646 519 -2 646 519 Vid årets utgång 8 000 000 -803 843 7 196 157 Förslag till disposition av företagets vinst eller förlus Not 9 Långfristiga skulder Västra Götalandsregionen, såddfinansiering Lånet är ett villkorslån och amorteringsplan föreligger inte. Återbetalningsskyldighet uppstår i samband med exploatering av projektet. Not 10 Nyckeltalsdefinitioner Balansomslutning: Soliditet: Underskrifter Göteborg 2016- —l Rog r Cederberg St seordf rand

Noter i årsredovisningen - Bolagsverke

LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 12,13 59 771 332 59 873 812 Summa långfristiga skulder 59 771 332 59 873 812 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 12 99 588 91 740 Leverantörsskulder 304 920 806 607 Övriga skulder 53 488 288 48 Summa långfristiga skulder: 770 000: 790 000: Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 11 950 5 669 Skulder till koncernföretag 34 012 31 958 Aktuella skatteskulder 0 0 Övriga skulder 484 435 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 12 346 8 417 Summa kortfristiga skulder: 58 792: 46. Taggning av samtliga notkoppling inklusive de odefinierade begreppen Skulder till kreditinstitut och Övriga skulder i Not 7 Långfristiga skulder Loggning av rubrikändring på begrepp Kundfordringar i balansräkningen (är rödmarkerad) Värdet för Borgensförbindelse i Not 9 Eventualförpliktelser lämnats otagga

Styrande riktlinjer för årsredovisning FAR Onlin

även långfristiga skulder ställts mot det verkliga värdet. R esultatet pekar mot att företag som har bokförda värden i närheten av de verkliga också är jämförelsevis högt belånade i förhållande till det verkliga värdet. När det sedan gäller hur de allmmännyttiga b ostadsföretagen hanterar sit Not 27 - Kortfristiga räntebärande skulder; Not 28 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 29 - Tilläggsinformation till kassaflödesanalys; Not 30 Not 18 - Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 19 - Räntebärande fordringar hos koncernbolag. Not 20 - Varulager RESULTATRÄKNING, mnkr Not 2020 2019 ; Verksamhetens intäkter : 1 : 402,

Del 2: Kapitalförsäkringar - hur ska de redovisas i

K3 mindre AB som ingår i koncern - denna mall använder mindre företag som upprättar årsredovisning enligt K3 och som är dotterföretag eller moderföretag i en koncern. Notera att mallen inte är ett stöd för koncernredovisning, men ska användas av bolag som ingår i en koncern Not 26 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Not 27 - Kortfristiga räntebärande skulder Not 28 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Sandviken Energi Årsredovisning 201

Bokföra långfristiga skulder och långfristig skuld

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16, 17, 18 80 283 000 0 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 18 Skulder till kreditinstitut Räntesats % 0,722 0,84 0,78 1,05 1, 11 1,55 0,711 Datum fö Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 46 832 300 112 000 000 46 832 300 112 000 000 Kortfristiga skulder (K3). Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Långfristiga skulder Lån NHR-fonden 4 000 5 000 Summa långfristiga skulder 4 000 5 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder650 0 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip Åren 2018 - 2016 är enligt K3, det vill säga, ej omräknade till IFRS. 5. Everysport Media Group AB (publ) 556739-8143 Summa långfristiga skulder 13 870 641 7 832 962 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 28 0 0 Skulder till kreditinstitut 27 1 000 000 1 000 00 Summa långfristiga skulder 9 550 5 050 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 33 117 (K3). Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Endast marginella inköp kan ske i annan valuta. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år Summa långfristiga skulder 77 832 207 79 999 701 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Not 13 608 592 550 000 Leverantörsskulder 0 494 199 Skatteskulder 44 981 18 332 Övriga skulder Not 14 72 018 59 636 Upplupna (K3). Redovisning av intäkte

Långfristiga skulder Konvertibla lån 12 9 161 10 700 Skulder till kreditinstitut 13 32 673 30 173 Övriga långfristiga skulder 47 792 51 707 89 626 92 580 Kortfristiga skulder (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar,. Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 10 11 0 66 801 66 801 214 1 051 70 323 1 658 0 68 708 68 708 130 0 0 390 519 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 69 843 2014-12-31 70 62 Långfristiga skulder 17 Skulder till kreditinstitut 850 0 850 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 156 3 255 Skulder (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisning Ingen koncernredovisning upprättas med hänvisning till ARL 7: LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 15,16 244 860 100 255 985 536 Summa (K3). Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt Not. 11 375 1 875 LåNgFRiSTigA SKULDER Not. 12 Övriga skulder (K3) dessa avtal som operationella leasingav-tal. De leasade tillgångarna redovisas som anläggningstillgångar eller som omsättningstill Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 268 074 608 848 8 345 484 -3 262 18

 • Daytrader startkapital.
 • Nasdaq Futures live.
 • Steuerberater Wien.
 • Ziggo Schakel mee werkt niet.
 • Copycat investing.
 • Import tax from Italy to USA.
 • Lime Technologies analys.
 • ETF MINING.
 • Суд рипл дата.
 • NSG Nijmegen.
 • Skall Studio Sverige.
 • MiFID MiFIR.
 • Roosevelt älskarinna.
 • Ile kosztuje 1 bitcoin 2021.
 • Gothia protection group alla bolag.
 • Bitcoin bubble.
 • Försäkring grävmaskin privat.
 • Kavastus portfölj.
 • EMC certification cost.
 • Sjödings C guld.
 • Intraday Fatwa.
 • Collaborative learning research papers.
 • Investering af 10 millioner.
 • Bitcoins de.
 • Norlandia Förskolor.
 • Vakar korsord.
 • Finansdoktorn AB.
 • Fjärrvärmecentral funktion.
 • Flow Crypto price chart.
 • Farm Credit Act.
 • Bitcoin ETF Zertifikat.
 • Bitwarden import.
 • Stillfront studios.
 • Ekonomi jobb student.
 • Frais Boursorama.
 • Tjänstbarhet ER.
 • Aktien für Frauen Instagram.
 • EToro einzahlen Gebühren.
 • Booli Hässleholm.
 • Plaid not connecting to bank.
 • Mail verzenden lukt niet KPN.