Home

Bilagor i rapport exempel

Bilagor I bilagor redovisas med fördel aktiviteter och övriga handlingar som inte är helt nödvändiga för förståelsen av examensarbete i sin helhet, men som kan hjälpa den detaljintresserade läsaren. Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras individuellt enligt följande exempel: BILAGA 3 rapport Metod Resultat Analys Diskussion och slutsatser Referensdel Referenser Bilagor Figur 2.1 Rapportens disposition. 2.2.3 Sammanfattning Sammanfattningen skall kortfattat och utan detaljer redogöra för huvuddragen i rapporten, såsom genomförda experimentella undersökningar, tillämpade teorier och hypoteser, genomförd exempel finns det gott om. Avsnittet kan inledas med att ge en kort beskrivning av hur arbetsprocessen/designprocessen ser ut. Därefter kan avsnittet delas upp i ett antal underrubriker, som närmare presenterar arbetsprocessens olika arbetsmoment/utvecklingsmetoder. Rubriker som Material, Apparatur, Metoder o Bilagor) Gemensamt)för)de)exempel)på)rapportupplägg)somvisats)här)är)att)de)täcker) ungefär) samma) områden) även) om de) har) olika) utseende.) En) rapport) ska) innehålla)eninledande)del)(Försättsblad,)sammanfattning,)innehållsförteckning) och)inledning),)huvuddel)(teori,)metod,)resultat)och)slutsatser/diskussion),)och rapporten, till exempel resultat, slutsatser, syfte eller andra uppgifter. 1 Skriv namnen i bokstavsordning efter författarens efternamn. Om det finns en huvudförfattare sk

Utformning av rapport/examensarbete Chalmers studentporta

 1. pelvis tala om vem som har finansierat rapporten samt tacka personer som har hjälpt till med informations- eller språkgranskning. En rapport behöver inte ha ett förord. I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva rapporten, till exempel resultat, slutsatser, syfte eller andra uppgifter
 2. EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: BILAGA - En hjälpande hand. Exempel på bilaga för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet. Bilagan kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) En hjälpande hand, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll
 3. Exempel på titlar, hämtade från DiVA: Har elever tillräckligt med tid för att äta? - En undersökning av högstadieelevers upplevelser av skolmåltiden. Hur räknar du? - barns subtraktionsstrategier i tidiga år. Konflikter, ogräs eller frön? - Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv
 4. Till exempel ­Maten smakar bäst på lördagar istället för det omvända ­På lördagar smakar maten bäst. En annan viktig punkt att tänka på är vilket tempus man använder. Det vanligaste är att man skriver själva rapporten i nutid (presens), t.ex. ''I nästa avsnitt presenteras...''
 5. för en djupare förståelse av rapporten och för redovisning av detaljer. I de flesta fall behövs inga bilagor. Bilagorna ska numreras och listas i innehållsförteckningen. Exempel på bilagor kan vara: trafikräkningsprotokoll, intervjuguide, rådata, enkätformulär, etc
 6. Som bilaga kan man till exempel ha enkätfrågor, detaljerade experimentella data som man använt sig av vid framställandet av rapporten m.m. Referensförteckning och citat I referenslistan ska alla dokument som du nämnt i din uppsats finnas med. Alla källor ska anges oavsett om det är böcker, artiklar, information på webben eller annat

Bilaga Exempel Gymnasiearbete - Studienet

Bilagor (Appendix) börja på en högersida (med udda sidnummer). Appendix numreras A, B, C, och ekvationer mm i Appendix numreras t ex Equation (A3). Långa indatafiler, t ex, listas normalt inte i rapporten, men ska bifogas på den CD som dokumenterar arbetet. Biblioteksblad placeras sist i rapporten på en högersida (inget sidnummer). 2 Delar och bilagor i årsredovisningen. Lyssna. English. På den här sidan finns exempel på årsredovisningar, en översikt över vad en årsredovisning ska ha för delar och bilagor och en förklaring av vilka företag som räknas som större respektive mindre. Härifrån hittar du fördjupad information om de olika delarna och bilagorna Referenslistan eller källförteckningen ligger näst sist i rapporten. Den följs bara av eventuella bilagor. Glöm inte att referera till alla bilagor i rapportens löpande text. I detta fall har vi två bilagor: Bilaga A och Bilaga B flera författare för en källa anges första namnet följt av et al., dvs med ovan exempel Östin et al. 2009. Referenslistan placeras sist i rapporten, dock före eventuella bilagor. Bilaga: Syftet med en bilaga eller appendix som det också kan kallas är att allt som inte ökar förståelsen av löptexten skall placeras i en bilaga Att skriva en teknisk rapport En teknisk rapport kan delas upp i följande delar(Merkel),(Walla): Inledande del 1. Titelsida 2. Sammanfattning 3. Förord 4. Innehållsförteckning Rapportdel 5. Inledning 6. Huvuddel (analys, utförande eller be-skrivning) 7. Resultat, slutsats och rekommendation Avslutande del 8. Referenslista 9. Bilagor (appendix

Uppsatsens delar - Skrivguiden

 1. Författare, titel och årtal är exempel på uppgifter som ska vara med. Vad du ska ha med förutom detta beror på vilken typ av källa som du hänvisar till. Inom vissa discipliner brukar muntliga och skriftliga källor separeras i litteraturlistan. Listan ska placeras sist i ditt arbete, men före eventuella bilagor
 2. Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt går även att gemensamt utforma avsnitt där gruppen till exempel diskuterar samtidigt Det är också viktigt att redovisa eventuella bilagor i innehållsförteckningen, även om dessa inte är sidnumrerade
 3. Ifall din rapport beskriver någon slags byggprojekt kan metoddelen vara stommen i rapporten. Använd mycket omfattande siffermaterial kan du presentera detta i bilagor som du hänvisar till i texten. Diskussion Här ska du besvara din frågeställning med hjälp av dina resultat
 4. Bilagor. Har du enkäter, diagram, illustrationer, statistik, tabeller eller liknande som du vill att dina läsare ska ta del av, så kan du bifoga dem längst bak i din rapport. På så sätt blir de inte ett avbrott i texten. Bilagorna ska ges ett nummer (1, 2, 3 osv.) och refereras till i texten, exempelvis som: (se Bilaga 1)
 5. 2.14 Bilagor Du kan utgå ifrån att de flesta läsare inte kommer att läsa bilagorna. Man skall alltså inte behöva läsa bilagorna för att förstå rapporten. Bilagorna finns där för att förse den specialin-tresserade läsaren med detaljer. Bilagor skrivs endast om du anser att de behövs för att få en djupare förståelse av rapporten
 6. dessa källor i form av en källförteckning. Rapporten kan också kompletteras med bilagor av olika slag, till exempel enkäter och statistik. Nedan får du ett exempel som visar hur ett lärarlag lite mer ingående beskriver formalia i en naturvetenskaplig rapport för sina elever. En naturvetenskaplig rapport kan innehålla följande rubriker

Att skriva en vetenskaplig uppsats eller rapport

 1. Ett exempel: • Titelblad • Förord • Sammanfattning • Abstract • Innehållsförteckning • Inledning • Teori • Metod • Utvärdering/resultat • Diskussion • Referenser • Bilagor När du vet dispositionen och vad som ska in under rubrikerna skriver du in dem i ett ordbehandlingsprogram. De
 2. Om du till exempel vill definiera ett kapitel-och rubrik-numreringsschema som liknar följande. Kapitel 1: det här är rubriken till det första kapitlet. Kapitel två: det här är titeln till det andra kapitlet. Bilaga A: Detta är titeln på den första bilagan. Bilaga B: Detta är titeln på den andra bilagan. Gör så här
 3. Exempel på material som kan förekomma i bilagedelen. Intervjuformulär Längre detaljerade metodbeskrivningar Längre resultatredovisningar Större tabeller Omfattande beräkningar Listor Programkod Diagram Broschyrer Illustrationer Ritningar Tidplan Budget/utfall Index Ordlista. Om din rapport innehåller bilagor skall du ha en.
 4. Skriva labbrapport En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. Layout - Mall för en labbrapport Dokumentet ska ha ett sidhuvud som innehåller följande: Namn, Klass, Skola. Vem/vilka du utförde laborationen med. [
Etiketter | Boardeaser Support

Rapport'Gymnasiearbete!!!Exempelmall!!! • Wikiskola-!ett!fint!hjälpmedel!i!undervisningen! • Håkan!Elderstig! • Christer! • TISStockholm Vetenskaplig rapport. Rapportskrivning handlar inte om att följa en checklista utan snarare att förstå vad som förväntas av texten med avseende på läsare, kommunikationssituation, disciplin, genre, stil med mera. Det skrivs olika typer av rapporter inom olika discipliner och kraven på utformning kan också variera mellan program och. En rapport är en koncentrerad skriftlig redogörelse i ett ämne. 13 PRESENTATION AV RAPPORTEN 13 REFERENSER 14 BILAGOR. 1 1 INLEDNING Bakgrund Ordet rapport betyder redogörelse, Man skriver till exempel ut ordet procent istället för att använda tecknet % Exempel på disposition av rapport examensarbete Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. De ingående delarna i rapporten bör följa nedanstående mall: Titelsida bilagor anges. Bilagorna har egen sidnumreringsordning och därför anges int

Flera exempel finns att hitta i litteratur (se fliken Litteratur). Rapporten ska presenteras som en akademisk uppsats, med tonvikt på resultatdelen. Huvuddelen av texten ska vara skriven för en person med motsvarande kunskaper som ni. Bilagor . Nödvändiga bilagor Versioner som stöds för den här funktionen: Enterprise; Education Standard och Plus. Jämför utgåvor. I den här rapporten kan du se antalet meddelanden med misstänkta bilagor. Bilagor som använder ovanliga och onormala filtyper, eller bilagor från obetrodda avsändare* som är krypterade eller innehåller skript utgör en högre risk för skadligt innehåll

Delar och bilagor i årsredovisningen - Bolagsverke

rapport med ytterligare information. De bilagor som samlats i denna underlagsrapport innehåller ytterligare bakgrund och mer utförliga analyser än de som redovisas i huvudrapporten och ger därmed Exempel är kanyler, introducerset och kirurgiska instrument Försök därför lyfta ut och beskriva centrala delar ur exempelvis instruktioner för laborationer, till exempel instrument, instrumentinställningar, provkoncentrationer, och kravspecifikationer i texten. Lista inte allt utan lägg hellre långa instruktioner och protokoll som bilagor och hänvisa till dessa

Innehållspaketet för Exempel på detaljhandelsanalys som används i de här självstudierna består av en instrumentpanel, en rapport och en datauppsättning. Om du vill bekanta dig med det här specifika innehållspaketet och dess scenario kan du gå till Exempel på detaljhandelsanalys för Power BI: Ta en rundtur innan du börjar Bilagor Bilaga R01 Bedömningsunderlag och tillåtna vibrations- och luftstötvågsnivåer för för exempel se figur 7.4. Genom att plotta data på detta sätt kan man, om indata är tillräckligt omfattande, I denna rapport behandlas både risken för störning för närboende samt risken för skada p En rapport från ett 10-poängs examensarbete ska i normalfallet omfatta mellan 4 000 och 8 000 ord egenförfattad text per författare (vilket motsvarar ungefär 20 till 40 sidor om man använder denna mall), och en 20-poängsrapport mellan 6 000 och 12 000 ord per författare (ca 30 till 60 sidor), exklusive bilagor. Rapporten ska dessutom. Bilagor rapport akutöversyn I föreliggande dokument presenteras bilagor med kompletterande information som inte ansetts vara av tillräcklig stor vikt för att redovisas i rapporten, men ändå av tillräckligt intresse för att publiceras i denna bilaga. Ytterligare data (till exempel fördelning av patienter efte Delegationens rapport 2021 åstadkomma cirkulära flöden. Det handlar, till exempel, om att det går att åstadkomma bättre förutsättningar för spårbarhet, blivit Samtliga expertgruppsrapporter finns med som bilagor. I Delegationens överläggningar ingår systemperspektivet, me

Bilagor RAPPORT 2019-11-28 RAPPORT ÖVERSIKTLIG UTREDNING AVSEENDE KLORERADE ALIFATISKA KOLVÄTEN INOM DETALJPLAN REGATTAN, VÄSTERÅS 5-10-05 Exempel på sådana föroreningar är metaller, PAH och petroleumkolväten. Vid undersökning enligt MIFO-fas 2 (Sweco, 2015). Guide till Harvardsystemet (PDF) - den mest omfattande guiden, navigera via den länkade innehållsförteckningen eller använd CTRL + F för att söka. Snabbguide (PDF) - femsidig kortversion som innehåller exempel på de vanligaste referenstyperna. Lathund (PDF) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format Rapporten publicerades 2008 som Betongrapport nr 13. Här behandlas alla steg i processen: projektering, materialval, produktion, drift och underhåll. Trots rapportens tjocklek (296 sidor) finns det inga exempel på hur man praktiskt skall konstruera och producera ett industrigolv. Det va I rapporten konstateras att kulturarv är ett mångtydigt begrepp och att dess betydelse skiftar beroende på i vilket sammanhang det används. Detta gör att kulturarvsbegreppet kan definieras mycket brett och omfatta alla historiska företeelser och spår. Under 2000-talet ha

Haninge | Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Välkommen till KTH KT

 1. politikvetenskapliga texter på A-nivå till att skriva en uppsats på B-nivå. Följande exempel bygger på att Du ska skriva en vetenskaplig rapport. 1.2 Om vetenskapliga rapporter och PM Syftet med en rapport är alltså att presentera en genomförd undersökning. När vi genomför en undersökning, så brukar processen innehålla fyra faser
 2. Rapport 15SV737 Diarienummer Projektnummer 15SV737 600346-106 Bilagor_____ 11. Stockholm Vatten - Skyfallsmodellering för Stockholms stad 3 (12) 1 Exempel på antaganden som gjorts i detta scenario är att andelen hårdgjorda ytor är relativt stor
 3. Bilagor: Enkät sid 8 Checklista för skyddsrond på fordon sid 28 Checklista förare av företagsfordon sid 32 Behovsanalys inköp av fordon sid 34 Exempel på riskbedömning sid 35 . Sida 3 av 35 Sammanfattning Parterna Denna rapport är ett underlag för vad parterna gemensamt fortsatt behöver arbeta med
 4. Rapport, del I Riskklassificering i primärproduktionen - foder- och livsmedelskedjan Rapport från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 200
 5. Koncernredovisning 2014 - Exempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa årsredovisningen, t ex rapport om intern kontroll och bolagsstyrningsrapport. Bilagor . Bilaga I.
 6. behandling (7). I rapporten Fallolyckor bland äldre - samhällets direkta kostnader, redovisas att personskador medför både direkta och indirekta kostnader. De direkta kostnader utgörs av behandling som till exempel sjukvård, läkemedel och sociala insatser. De indirekta kostnaderna utgörs bland annat av produktionsbortfall2 oc

Skriva referenser - Skrivguiden

Övriga bilagor Du har också möjlighet att bifoga ytterligare bilagor som rör projektet. Exempel på valfri bilaga är trycksaker eller tidningsartiklar eller videoklipp om/från projektet. (Videoklipp 1-2 minuter maxstorlek per fil är 20MB. .mp4) Max 5 bilagor, har du fler bilagor, sammanfoga filerna. Tillåtna filändelser är: .pdf NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6654 BILAGOR Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 6 Inriktningsmål för matområdet • Matavfallet i hela livsmedelskedjan ska minska jämfört med år 2010

presenteras i rapporten och mer utförligt i rapportens bilagor. Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet planerar de närmaste åren för ett fortsatt arbete om bland annat internationellt arbete, forskning, ett seminarium kring goda exempel samt en informationsportal. Samverkan ska ske med bland andra Delegationen fö Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 - Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Aktiebolaget i det här. I klippet berättar jag kortfattat om rapportens grundläggande delar.Här finns dokumentet som presenteras.https://docs.google.com/a/gustavsbergsgymnasium.se/d.. Den årliga rapporten från Avfall Sveriges visade att det bara är ett tiotals ton bygg- och rivningsavfall som återanvänds på återvinningscentraler i dagsläget Det är också bra att kommunerna delar med sig av goda exempel och lär av andra för att skynda på utvecklingen. Deras erfarenheter presenteras i bilagor i rapporten

AkuLite rapport nr 1: SP Rapport 2011:10 Ljudisolering i trähus Använd bilagor i denna skrift som lathund för att A. välja rätt lättvägg i fasad vid olika ljudnivå utomhus / olika krav skrift ger endast vissa exempel för några lösningar Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Nedan rekommendation uppdaterades i september 2020. Behöver du få tillgång till den tidigare versionen ber vi dig att kontakta biblioteket. Harvard är en allmän term för de stilar där man.

RAPPORT Datum Beteckning Sida 2019-12-22 9P04225-04 5 (43) RISE Research Institutes of Sweden AB uppmärksammas om anläggningen drabbas av fel. I avsnittet ges också exempel på förekommande appar och deras olika sätt att presentera anläggningsdata Högskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2021-05-12. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kersti Redovisande dokument | Rapport Sida 0 (68) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP460-656132773-194 0.1 PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Publiceringsdatum Quickpart] Linda Moestam Linda Moestam Analys av hälsa i HBTQ+gruppen Fokus Norr Författad av Linda Moestam & Maya Bergström Wuol I denna rapport redovisas resultatet av Skolinspektionens oanmälda kvalitetsgranskning av arbetsformer och lärarstöd i gymnasieskolans yrkesprogram. Oanmälda besök den 15 mars 2016 på fem olika yrkesprogram i sammanlagt 47 gymnasieskolor i hela landet utgör underlaget för rapporten Ny rapport bäddar för innovationer inom vätgas för fordon. 100 000 fordon som tankas med vätgas, helt fria från skadliga utsläpp, kan vara i trafik fram till 2030. Potentialen konstateras i en ny rapport som tar tempen på användningen av vätgas och bränsleceller för fordon i Sverige

I följande exempel saknas bilder i rapporten. När en bild ska visas visas bild filens URL-adress i stället. Det här beror på att text i modellen tolkas som text i rapporten. Du kan ändra det här beteendet genom att ange egenskaper för en kolumn som innehåller en bild-URL RAPPORT 2020-02-10 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR MITTSTRÅKETS FORTSATTA UTVECKLING - BILAGOR Strategin i korthet Syftet med denna strategi är att visa hur Mittstråket ska bli en regionalt, nationellt och internationellt prioriterad transportkorridor 2030 i olika omvärlds- och närvärldsscenarier juridiskt, till exempel i samband med attacken 2003 i Zahorska Ves. 28. På liknande sätt assisterar den spanska organisationen SOS Racismo del Estado Espanol utsatta för hatbrott. Den organisationen ger även ut en årsrapport. 29. En annan typ av assistans för utsatta ges av organisationen . Latvian Centre for Human Right METOD och MATERIAL: Exempel för gymnasiearbetets rapport. Alla exempel på metod och material som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete. Beskrivningen av metod/metoder och försök du metod och material. källförteckningar och bilagor. Som bilaga kan man till exempel ha

Rapport 2010:1 1. Innehållsförteckning 2. Förord 3. Sammanfattning 4. Inledning 5. Vilka begrepp använder vi och vad betyder de? 5.1 Varför begreppen trakasserier och kränkande behandling? 5.2 Varför inte begreppet mobbning? 135.3 Vad säger lagen? 6. Kvalitetsgranskningens resultat 6.1 Goda exempel finns 6.2 Nolltoleransen har inte. Rapporten har tagits fram på beställning av Livsmedelsverkets Råd- och beredskapsavdelning. Ett urval av tillagningssätt presenteras översiktligt med exempel på vad som händer med olika näringsämnen i livsmedel som bedöms relevanta för svenska konsumenter. presenteras i bilagor Du kan lägga till bilagor som filer och foton i e-postmeddelanden. Om du vill skicka filer som är större än storleksgränsen, till exempel videor, kan du använda Google Drive Rapport - Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg . 2 exempel beräknas regleringen årligen leda till 136 000 lägre antal dödsfall i lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar, och 7,56 miljoner minskade fall av barnastma1

Bilagor Gymnasiearbete - Studiene

Mall för att skriva rapport (pm, faktauppsats, utredning) s. 206 uppgift 7 1 Innehållsförteckning I början ska du ha en innehållsförteckning. Sidhänvisningar (s. xx) sätter du in senare, när du exempel om du har gjort enkäter, intervjuer eller liknande i en vetenskaplig rapport Inledningen skall ge en bakgrund till problemområdet som behandlas. Bakgrunden kan utgöras av t.ex. en kort historik och en redovisning av var utvecklingen står inom området eller eventuell teori. Inledningen bör på ett naturligt sätt utmynna i en beskrivning av syftet med studien och av nödvändig inneklimatanalys\3_Dokument\37_Rapport\Rapport ener gi och klimatanalys ink bilagor.doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 2 Bakgrund och förutsättningar På uppdrag av Svenska Planglasföreningen har olika fönsteralternativ analyserats för ett befintligt flerbostadshus och för ett befintligt kontorshus. Fokus i analyse teknisk rapport exempel ser kan du hitta till exempel via bibliotekts webbsida. Bilagor Omfattande tabeller med mätvärden, omfat- Språket i en teknisk rapport skall vara anpas-. Sammanfattning Syftet med den här lathunden är att presentera de delar som bör finnas med i en rapport samt att ge konkreta råd för hur du kan gå till väga

Exempel är kvalitetsansvariga enligt PBL, byggnadsinspektörer, projekterings- och byggledare samt projektörer av de byggnadsverk, som kommer att bäras av stålpålarna. I bilagor finns enkla checklistor som hjälp för dessa aktörer att kontrollera om dimensioneringen av stålpålar i ett givet projekt skett enligt denna rapport Se hur du använder bilagor i en mening. Många exempel meningar med ordet bilagor LIA- rapport exempel pumpar, ventiler, motorer med mera finns registerad i programmet och dessa är grupperad enligt processcheman med egna identifikationsnummer. Olika funktioner finns knutna till samtliga objekt, till exempel kan personalen gå in och göra en felanmälan, utfärd Koncernens rapport över totalresultat 10 Koncernens balansräkning 16 Koncernens rapport över förändringar I eget kapital 20 Koncernens rapport över kassaflöden 22 Noter till de finansiella rapporterna 24 IAS1p51(b),(d) Denna koncernredovisning avser koncernen som består av IFRS Värdet AB och dess dotterföretag Uppsats mall exempel Uppsatsmall och guider Oftast är det dock bedömningen som är striktare i ena fallet medan tillvägagångssättet i grunden är sig likt i båda fallen. En uppsats är en faktabaserad text ofta baserad på flera källor böcker, tidningar, webbsidor och egna intervjuer , men med självständiga inslag i form av till exempel en analys och diskussion kring ämnet

infogade i den löpande texten medan en rapport kräver båda sätten. Det viktiga är att all information finns med någonstans i texten så att källan är sökbar. 1. Källförteckning Källförteckningen ska vara sist i uppsatsen/texten, men om det finns bilagor ska dessa placeras efter källförteckningen Exempel på utrustning vid inventering, och teknik för färgning av avlopp 6. Exempel på beslut om förbud, förelägganden, tillstånd 7. Rättsfall 8. Inventeringsmeddelande 9. Begäran om anteckning i inskrivningsregistret Bilagor studeras och används efter behov i arbetet Denna rapport har utrett användning av cellplast som isolering i fasader i villor och andra klassas efter deras brandtekniska egenskaper med avseende på till exempel ytskikt. Klassificeringen för ytskikt går från A1-F, där A1 är den högsta klassen och F är den lägsta. Att.

Numrera kapitel, bilagor och sidor i dokument som

Svenskt Vatten Utveckling Bibliografiska uppgifter för nr 2017-17 Rapportens titel: Regnpengen - VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering Title of the report: Rainmoney - a charges scheme with stormwater fee supporting sustainabl Bilagor Kapitel 6 - Frågor att ta ställning till Kapitel 2 - Definitioner Kapitel 3 - Nyttorealisering i ett sammanhang Kapitel 5 - Beslutsunderlag inför förändringsinsats Kapitel 1 - Inledning Principer, koncept och begrepp Kapitel 4 - Processen för nyttorealisering Metod beskrivningar och verktyg Goda Exempel Alla bokföringsskyldiga måste dock i bokslutets bilagor uppge panter och inteckningar, borgensförbindelser och andra ansvarsförbindelser (till exempel pensionsförmåner). Med bokföringsprogram kan man skriva ut en balanspecifikation där alla poster som ingår i balansräkningen upptas

Rapportskrivning examensarbete och uppsatsguide

LIA-rapport psykolog men han fick inte legitimationen direkt efter dessa fem år utan fick arbeta under uppsikt av en handledare i ett år för att bli godkänd av handledaren och på så sätt få sin legitimation. Han uppgifter som psykolog är att utföra terapier och utredningar. Utredningar kan vara till exempel ADHD och Aspergers syndrom Rapporten med bilagor riktar sig till alla som kommer i kontakt med modeller. För beställare är det bra att veta vilken dokumentation som bör efterfrågas, och för model - Exempel från Skottland (Scottish Water, 2003) visar på betydligt mer strikt här rapporten beskriver DO:s erfarenheter av hur personer drabbas av ojämlikheter som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. När frågan om diskriminering tas upp brukar ett vanligt uttalande vara vi behandlar alla lika. Men sjukvården ska inte alltid behandla alla . vårdsökande likadant Bilagor. ISSN 1653-0942 978-91-87541-32-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015. Som exempel nämns att storm och oväder kan betyda att man måste klara att ta hand om sig och sin familj en längre tid. Det anges att som medborgare ska man helst vara beredd på att klara sig själv i 72 timmar Exempel: När revisorn har uttalat sig med reservation med avseende på kundfordringar i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna och den enskilda finansiella rapporten inbegriper kundfordringar, eller den särskilda delen av en finansiell rapport rör kundfordringar, skulle det sannolikt få konsekvenser för revisionen. Å andra sidan, om revisorn uttalat sig med.

I denna rapport redovisas det uppdrag som Socialstyrelsen fått att ta fram och sprida exempel kring goda måltidsupplevelser inom hälso- och sjukvår-den. Socialstyrelsen har i samverkan med Livsmedelsverket sammanställt och förmedlat de exempel som vårdverksamheter redovisat kring sitt arbete med måltidsfrågorna Rapport B 2356 ­ Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner . 9 . Waste fractions Waste prevention Waste treatment kg CO. 2. e /kg waste km with personal car (gasoline) Recycling/treatme nt, kg CO. 2. e per kg waste km with personal car (gasoline) Textiles (recycling) - - -1.2 -10 Plasterboard (recycling) -0.3 -2 -0.2 -2 Plastic waste (bulky Rapport från Nämnden för offentlig upphandling med exempel på antidiskrimineringsklausuler som kan användas i upphandlingskontrakt Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har på uppdrag av regeringen (2002-01-17) tagit fram exempel på antidiskrimineringsklausuler som kan användas i kontrakt som tilldelas i offentlig upphandling RAPPORT 2018-02-06 BOVERKET, HALBYG 18 Träd på byggarbetsplatser 3.1 Inledning Uppvuxna träd i stadsmiljö är stora bärare av ekosystemtjänster. Träd är en del av flera olika ekosystemtjänster och bidrar till ett förbättrat klimat på många olika nivåer. Nedan följer exempel på hur träd påverkar stadsrummet

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Skriva labbrapport - Läxhjäl

Vetenskaplig rapport writing@chalmer

Dessa bilagor kan laddas ned från CAN:s hemsida. Tabellbilagan innehåller dessutom ett antal kommen-terar av metodologisk natur. För den som vill ha en mera utförlig metodologisk diskussion gällande de datamaterial som utgör underlag för bedömningarna i rapporten hänvisas till Drogutvecklingen i Sverige 2014. Denna rapport ha Läs rapporten i sin helhet! Rapport: Felsökning pågår. It i skolan behöver en omstart. Många av de satsningar på digitala verktyg som hittills genomförts i skolan har inte gett önskat resultat. Lärarförbundets undersökningar visar att det är mycket vanligt att it-strul och bristande it-support stör både undervisningen och studieron FUB:s nya rapport om ställföreträdarskap är här. FUB:s nya rapport om ställföreträdarskap heter Kunnig, engagerad och tillgänglig - om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten finns under Bilagor. En lättläst version av rapporten kommer inom kort. - Systemet. Rapport Ahlberg Tidblad, Annika (2001). Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar. (Elforsk Rapport 2001:23) Stockholm: Elforsk. Euromonitor International (2013). Consumer electronics: trends and analysis. Passport [Hämtad 2014-06-19]. H&M (2013). Årsredovisning 2013. Som en säkerhetsåtgärd mot eventuella virus tillåter inte Gmail att du bifogar vissa filtyper, till exempel. vissa filformat, även i komprimerad form (som .gz eller .bz2) eller när de hittas i arkiv (som .zip eller .tgz) dokument med skadliga makron; lösenordsskyddade arkiv som innehåller arkiv. Obs

STRUKTURPLAN FÖR HANDEL I HÖGSBOResultat & lärande

RAPPORT, BILAGOR 1(58) SVENSKA KYRKAN LINKÖPINGS STIFT POSTADRESS: Box 1367, 581 13 LINKÖPING BESÖKSADRESS: Ågatan 65 TELEFON: 013-24 26 00 FAX: 013-14 90 95 HEMSIDA: www.linkopingsstift.se Niclas Fredriksson 2014-12-22 Dnr S 103-2011-24 Projekt-ID: 3464 Resultatnätverket R9 Rapport 2019 6 Nyheter i årets rapport Under 2019 har ett antal mått inom områdena vuxenutbildning, integration och funktionsnedsättning bytts ut eller justerats. Totalt rör det sig om sex mått vilka anges i tabellen nedan. Anledningen till att två av analysmåtten inte ersatts är främst på grund av att Kolada. under arbetet med denna rapport presenteras i det 7:e kapitlet, där även förslag lämnas till hur det fortsatta arbetet kan bedrivas. Bilagor Bilagorna består av: • en förteckning med exempel på friluftsaktiviteter, bilaga 1, • ett brev från Angela Emslie (Publications Manager, New Zealand Mountain Safety Council) citerat, bilaga mirakelkur för håret METOD och MATERIAL: Exempel för gymnasiearbetets rapport. Alla exempel på metod och material som presenteras i paketet kommer från godkända. Detta gjordes i syfte att få exempel på hur personer med stor kunskap inom just idrottsmedicin vänder sig till motionärer med varierande Av rapporten framgick att brister i kommunikation och information är åter-kommande problem i de 61 ärenden som analyserats. I rapporten konstateras att många av klagomålen hade kunnat undvikas om kommunikationen funge-rat bättre mellan vårdgivare och vårdnadshavare, eller mellan olika vårdgi-vare

 • GDI printer.
 • Myntsamling.
 • Nominaal vermogen formule.
 • Mobile wallet.
 • Betalningsföreläggande betalningsanmärkning.
 • Microsoft Roadmap app.
 • What is Bitcoin Cash used for.
 • Nepal Investment Bank Kathmandu.
 • Investor Nordnet.
 • Bonprix blusar.
 • Best upcoming board games.
 • RTX 3060.
 • Camping Västkusten hund.
 • Fjäderskrud synonym.
 • Thomas Sabo Örhängen Creol.
 • Amazon HQ2 location.
 • Före Säpo.
 • Belwinkel witwassen.
 • Silberpreis CHF.
 • Sommarjobb bank Skåne.
 • Business Administration degree.
 • Copycat investing.
 • Atombombsäker bunker till salu.
 • Vivaldi Reddit.
 • Tavelsjöberget leder.
 • Styrventil fjärrvärme.
 • 55 boende Västerås.
 • Djurskyddet Sveriges djurhem.
 • Frais eToro Wallet.
 • Stallplats Eskilstuna.
 • How can I get referral code on WorldRemit.
 • Periodisera tjänstepension.
 • Auvesta Depot kündigen.
 • Python bitcoin RPC.
 • Jack Ma house in China.
 • Ethereum koers LIVE.
 • Crypto Capital investment.
 • Truecaller spam list.
 • Thomas Sabo Örhängen Creol.
 • Facebook pitch deck.
 • Veel geld verdienen illegaal.